Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/190

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

qua; Ptolemxo uigefimaquarta pars uidebatur. Et apogeum quod tunc iEftiuam comicrfioncm partibus xxmi.s. prxcc* dcbat, nunc fequitur ipfam part.vi.6C duabus tertijs.


Prima: ac an nux Solaris inaequalitatis dcmonftratio cura ipfius particularibus differentijs, Cap. xvn. VJW ergo plures Solaris inxqualitatis differentix reperiantur, eam primum, qua: annua eft, ac no* tior exteris deducendam ccnicmus,ob idc^ repeta tur A B c drculus in E centro cum dimetiente AEC, apogeum fit A,pcrigeum c,6C Sol in D . Dcmonftratum eft au* tem maximam efle differentiam xqualitatis &apparentix medio loco fecundum appa* rentiam inter utracp abfidem,5C eam ob cau fam gpendicularis excitetur B D ipfi A B c,que fecct circumferentiam in B ligno, & coniim* gantur B E.Quoniam igitur in triangulo re* dangulo B D E,duo latera data funt,uidclicec B a,qux eft ex centro circuli ad circumfercn* tiam ,dl DE diftantia Solis a centro, erit da* torum angulorum 8CD E B angulus datus,quo BEA xqualitatis differt a re<5to EDE apparenti. Quatenus autem D E maior mi* norqj fatfta cft,eatenus tota trianguli fpecies eft mutata.Sic an* te Ptolc. B angulus partium erat n.fcrup.xxm. fub Macho* meto Aratenfi & Arsachelepart.i.fcrup.Lix.nunc autem pars una,fcrup,Li.6C Ptolemxushabebat A B circumfcrentiam,qua[ AEBanguIusaccipit,part.xcn.fcrup. xxm.BC part.LXxxvii.fcrup.xxxvn.MachometusA* ratefis A B part.xci.fcru. LIX.B C gtes LXXXVIU. ferup. i. Nunc A Bpart. xci. ferup. LI, Bcpart, Lxxxvm.fcrup.ix. Hinc etiam reliqux diffe* rentix patent. Affumpta enim utcucj} alia circum ferentia A B , ut in altera figura, & fit angulus qui fub A B B datus, ac interior B BD , ac duo latera B E, s D,dabitur per doctrinam planoru angulus E B D proftha