Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/206

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

motus aequalitatem metiri liceret. Quoniam igitur fub totius anni circulo fune ccclx v.reuolutiones in polis terra:,quibus adietfhone cotidiana per apparentem Solis progrciTum accre-fcitillis tota ferme reuolutio fupernumeraria, confcquens eft, ut illius ccclx v.pars ea fit,qua:exa:qualifuppletdiem natu-ralcm.Quapropter definiendus nobis cft atep feparandus dies arqualis ab apparente diuerfo. Diem igitur ecqualem dicimus cum,qui totam circuli arquinodtialis reuolutionem continct,& tantam infuper portionem,quantam fub eo tempore Sol aequa Ii motu pertranfire uidetur. Inaequalem uero apparentemcp di cm,qui unius reuolutioniscccLX*tcmporaa:quino<ftiaIis co-praehcndit,6C praeterea id quod cum progreflfu Solis apparens te in horizonte uel meridiano conicendit» Horum differentia dicrum,quamuis permodica fit,nec ftatirn fentiatur,multiplica tis tamen diebus aliquot, in euidentiam coalefcit. Cuius duae funt caufae,cu inaequalitas apparentiae Solaris,tum etiam obii quitatisfigniferi difpari afcenfio, prima quae propter inaequa lem Solis apparentem^ motum exiftit.Iam patuit,quoniam in femicirculo in quo fumma abfis mediat, deficiebant ad partes EodiacifecundumPtoJemaeumtcmpora im.cum dodranteu-nius,ac in altero femicircuIo,in quo infima abfis erat, abundabant totidem.Totus propterea cxceffus femicirculorum unius ad alterum erat ix. temporum & dimidij. In altera uero caufa qua: penes ortum Si occafum,maxima contingit differentiain-terfemicirculosutriufq? conuerfionis.qua: inter minimum ac maximum exiftit diem,diuerfa plurimum,nempe unicuiq? rc-gionipeculiaris.Quacueroameridieucl media notfle accidit, lub quatuor teminis ubiqj continetur.Quoniam 4 xvi. gradu Tauri ad xim.Leonis,Lxxxvin.gradus temporibus xcm fere pertranfeunt meridianum, & a quartodecimo Leonis ad xvi.Scorpi) partes xcn.tempora lxxxvii. pra:tcrcunt, ue hic quinqj deficiant tempora,illic totidem abundcnt.lta quide in primo fegmento dies colledti, excedunt cos qui in fecundo decem temporibus,qua: faciunt unius horae partes duas,quod fimiliter in altero femicirculo alternis uicibus fub ridiquis terminis d diametro oppofitis contingit, Placuit autem Mathematicis