Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/207

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

tnaticis diei naturalis principium non ab ortu uel occa fu, fed a meridie ucl media node accipi.Nam quae ab horizonte fumi» tur dillerctia,multiplicior exiftit,utpote qua: ad aliquot horas fefe extendit,8Cpraetereaquod ubicp non eft eadem,fed fecum dum obliquitatem fphaerj multipliciter uariatur.Quae uero ad meridianum pcrtinet,eadem ubicp cft,atqj fimplicior. Tota er gb diflerentia,qu:c ex ambabus iam didis caufis, cum propter bolis apparentem progreflum inaequalem , tum etiam ob inae» qualem circa meridianum tranlitum conftituitur,ante Ptole* nixum quidem a medietate Aquari) diminutiois Tumens prin» cipium, & a principio Scorpij accrcfcendo, tempora v 111.8£ tri» entem unius colligebat. Qua: nuncd uigefimogradu Aquarfi uel prope,addccimu Scorpq diminuendoia decimo uero Scor prj ad uigefimum Aquarij crefcendo,contrada eft in tempora feptcm,fcrup.xL vi 11.Mutantur enim Si ha:c propter perigaci Si eccentrotetis inftabilitatcm cum tempore. Quibus demum fi maxima quoqj differentia praecefsionis aequinodiorum co* parata fuerit, poterit tota dierum naturalem differentia fupra decem tempora fc extendere fub aliquo annorum numero. In quo tertia caula inaequalitatis dierum latuit hadenus, eo quod aequinodialis circulireuolutioad medium aequaleqi arquino» dium aequalis inuenta eft,non ad apparentia aequinoctia,qua: ut fatis patuit,nonfuntadmoduma:qualia.Decem igiturtem» pora duplicata efficiunt horam unam cum tricnte,quibus ali» quando dies maiores excedere poffunt minorcs.Haec circa an» nuum Solis progreflum caeterarumcp ftellarum tardiorem mo cum citra errorem manifeftum poterant forfitan contcmni.Sed propter Luna: celeritatem,ob quam in dimidio gradu SC tertia pofsit error committi,nullatenus funt contemnenda. Modus igitur concernendi tempus aequale cum diucrfo apparente,in q omnes differentia: congruant, eft ifte. Propofltoquouis tem= pore,quaerendus eft in utroq? termino ipfius temporis, princi» cipio inquam Si fine,locus Solis medius ab aequinodio per me dium eius motum aequalem,quem compofitum diximus, atq; etiam uerusapparensab aequinodio uero ,confiderandumq5 quot partes temporales pertranfierint ex redis afcenfionibus