Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/212

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

connedaturgf,manifeftumeft,quddangulusofd maior eft ipfiG b f,exterior interiori & oppfito.Quapropter & circum ferentia: d a b,8C d g dilsimiles fub uno tempore ambae deferri ptaijUtcumDAB quadrans fuerit, dg quem interim centrum

epicydi defcripfit, maior fit quadrante cir* culi.PatuitauteminLuna diuidua utracp dabSCd g femicirculum fuifte, insqualis eft ergo epicydi motus in eccentro iuo que ipfe defcribit.Quod fi fic fuerit,quid relpo debimus ad axioma, Motum cadcftiu cor porum aequalem c(Te,& nifi ad apparentia intequalem uideri,fi motus epicydi a:qua* lis apparens,fuerit rcipfa insqualis C accidet^ conftituto principio &affumptope nitus contrarium. At fi dicas aequaliter ipfum moueri circa ter* rae centrum,atq? id eflefatis adxqualitatem tuendam,qualis i* gitur erit illa aequalitas in circulo alieno,in quo motus cius no cxiftit,fed infuo eccentro CIta fane miramur 8i illud,quod ipfi usLunsquocpin epicydo squalitatem uolunt intclligi non comparatione centri terra: per lineam,uidelicct e g ai,ad quam merito debebat referri a:quaIitas,ipfo centro epicydi confentri cns,fed ad pundum quoddam diuerfum,atcp inter ipfum ££ec centri centrum mediam efle terra,8t lineam i g h tanquatn indi cem a:qualxtatis Lunae in epfcydio,quod etiam re ipfa inaequa lem faris demonftrat hunc motum. Hoc enim apparentia:, qua: hypothefim hanc partim fequuntur,cogunt fatcri.lta quoq; Lu na epicydium fuum insqualiter percurrente ,fi iam ex insqua libus inarqualitatem apparentia: comprobare uolucrimus,qoa lislfutura fit argumentatio licet animaduertere. Quid enim alri ud faciemus, nifi qudd anfam prsbebimus his qui huic artri detrahunt. Deinde experientia Kfenfus ipfe nos docet.qudd parallaxes Luna: non confentiunt ijs,quas ratio ipforum circa lorum promittit. Fiunt enim parallaxes,quas commutationes uocant, ob euidentem terra: magnitudinem ad Luna: uicinita tem. Cum enim qua: i fuperficie terra: 8C centro eius ad Luna extenduntur reda: lines , iam non apparuerint paralleli:fed