Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/216

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

natus cft,tnquo complerentur menfes DCCLX.Hxcfimplicius &crafsiori,ucaiunt5mineruadiiflafunt. Quando etiam ano* malia: 8t latitudinis reftitutiones qua:rutur. Quapropter idem Hipparchus ulterius ifta perquifiuit,ncmpe collatis adnotatio nibus,quas in eclipGbus lunaribus diligetifsime obferuauit,ad cas quas a Chalda’is acccpitrtcmpus in quo reuolutiones mens (Ium 8Canomalia?fimulreuerterentur,definiuitefle cccxlv. annos J$gyptios,LXXxii.dies>&:unam horam,& fubeo tem* pore mentes ihi.cclx vu.anomalia:ueio mi,dlxxiii. cir cuitus copkri.Cum ergo per numerum menfium diftributafu erit propofita dieru multitudo,funte^ centena uigintiicx millia St vi i.dics,atcp una hora,inuenitur unus menfis aqualis dieru xxix. fcrup.primorum xxxi. fccund. l. tert. vii i.quart.ix. quint.xx.Qua ratione patuit «ia cuiuslibet temporis motus. Nam diuiiis cccLX.uniusmenftruareuolutionis gradibusg tempus menftruu,prodqt diarius Luna curfus a Sole gradus xu.fcrup.prima xi. fecuda xxvi.tertia XLi.quarta xx.quin ta xvn i.Hac trecenties fexagefies quinquies colligut ultra du odccimreuolutiones annuu motugrad. cxxix.fcrup.prima xxxvn.fccunda xxxi.tertia xxvm.quarta xxix. Porro mcnlcs TTiTTccl xvji.ad nn. dlxx i i i.arcuitus anomalia: cu fint in numeris inuice copofitis,utpote quos numerat x v i i.co muni mefura,erut in minimis numeris ut ccn.ad ccLXix.in qua ratioc g theorema x v.quinti Euclid. habebimus lunaretur lum ad anomalie motu.VtcumultipIicaucrimus motu Ltingg cclxix.& cSfoftudiuiferimusg ccn.exibit anomalie motus annuus cjdc poft integras reuolutiones x 11 i.grad. lxxxviii. fcrup.pri.XLi ii. fecuda vii i. tert. xL.cjrt. xx. aeperinde dia riusgrad.xnr.fcru. pri.m.fccFa liii. tert. Lvi.qrt.xxix. La t itudinis aut reuolutio alia ratione habet: Non em couenit fub prafinito tgeq anomalia rcftituit,fed tuefolumodo latitudine Lunj redqfleintelligimus,qh pofterior Luna: defetftus per oia fimilisSixqlis fueritpriori,cu uidelicetab cadegtea?qlesutri* ufcp fuerint obfcuratioes, magnitudine inqua St duratioc,qd ac cidit qn a:cjlesfucrint a lumma uel infima abfide Lunc diftarif, tuc em intelligitur arqles umbras «eqli tepore Luna gtrafille.