Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/228

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

part.i. xxi.&reliquus ergo c d M,remanetpart.n.fcru. xux* ablariua profthaphacrefis ipiius lbc., circumferentia: in tertia «dipfi.Erat ergo medius Luna: locus,hoc eft k centri in prima cdypfi part. i x.fcrup. l i i i,Scorpij,eo qudd appares eius locus effet in partibus xm.fcrup.xv.Scorpij,tot inquam quot Sol ediametroinTauropofsidcbat,ac eodem modo medius Lung motus in fecunda edipft habebat partes xxix.s.Arietis.Inter tia partes x vi i. ferup. 111 r. Virginis.Lunares qq? d Sole aequa* les diftantia* in prima partes clxxvi i.ferup, x x xii i.in alte ra partes CLXxxn.fcrup.XLvii.In ultima, partes clxxxv. ferup. xx. Hocmodo Prolematus,quo exemplo fecuti,pergas mus iam ad aliam trinitatem lunarium deliquiorum, qua: etia a nobis diligcntifs/mefuntobferuata. Primum erat anno Chri iii m. d. x i. fex diebus meiis Odobris tranfadis,cccpit££ Lu na deticere una hora,S; odaua parte hora: ante medium nodis exhoris a:qualibus,&reftituta eftin integrum duabus horis, & tertia poft medium nodis,ficfcp medium edip(is,erat hora di midia cum duodecima parte horae poft medium nodis, cuius mane erat dies feptimus in Nonis Odobris, defecit^ Luna to ta,dum Solefletin xx i i.grad.xxv.fcru.Librac.fed fecundu scqualitatcmin xxmi.xiii.Librae. Secudam eclfpiimnota uimus Anno Chrifti m, d. xxii. menie Septembri, ei apiis quinq; diebus,totam quocg deficietem , cuius initium erat dua bus quintis hora: a:qualis ante medium nodis, fed eius mediu lina hora cum triente poft mediam nodem , quam fcqucbarur dies fextus,& ipfc odauus ante Idus Septembris, erat aute Sol inxxit.grad.5i quinta Virginis,fed aequaliter in xxm. feru. xux. Virginis. Tertiam quocp annoChrifti m. d. xxm» xxv.dicbus Auguftimeniispra:teritis,quae cocpithoristri* bus minus quinta parte hora: poft mediam nodem, 8i mediu tempus omnino etiam deficientis,erant 1111, horae medietas mi nus duodecima parte hora: poft mediam node imminete iam dicfeptimoCalend.Septembris.Solein xt.grad.xxi. ferup. Virginis,medio motu in xm.grad. n.fcrup. Virginis. Et hic quoq; manifeftum eft,quod diftantiauerorum locorum Solis & Lunae a prima edipfi ad fecudam fuerit partium cccxxix.