Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/229

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fcrup.XLvii, Ab altera ueroad tertiam part. cccxLix.fcrup. Ix.Tcmpus aute a prima eclipfi ad fecundam eft annoru xqua lium decem,dierum cccxxx vn. Si dodrantis unius horae fe» eundum appares tempus,fcd ad exa<ftam aequalitatem erat ho rauna minus dccim lquinta parte. A fecunda ad ternam fuerunt dies cccunr. horae ni. cu uncia,(ed tempore xqualihorx m.fcrup. ix.

In primo interuallo motus Solis Si Lunae con iuntflim medius,reie&is circulis, colligit par* tes cccxxxiih. ferup. xlvii. SC anomaliae grad. ccL.fcrup. xx x vi.auferentis ab xqua*

Ii motu partes fere quincp.In fecudointerual*

Io motus Solis SC Luna: medius partium, ccc Lxvi.fcrup.x. Anomalia: part. ccc vi.fcrup, XLiii.adijcientismedio motui partes, n.fcru, lix.Sit iam epicyclus a e c,& fit a locus Lung in medio primi deliqui),b in fecundo,c in ter* iio,& motus epicycli intclligatur ex c >n b ,Si b in a,hoc eft,fuperne in prxcedetia,inferne ad confequentia. Et a c b circumferentia partium CCL.fcrup.xxxvi,qux auferar medio motui Lunx (ut diximus ) partes quincp in prima temporis diftantia.Circumferentia uero b ac fit partiu ccc vi.fcrup.XLin.adiicicns medio motui Lunx partes u. ferup. lix. & reliqua a c.part.exe vii.fcru.xix.reliquas auferet par* tesiufcrup.i.Quonia ucroipfa ac maior eft femicirculo,& eft ablatiua, necefle eft in ipla fummamabfidccomprehendi.Capiatur ergo ex aduerfo d cctru cerrx,& conetftatur a d,d s, d ec,a b,a e,e b. Quoniam igitur trianguli d b e, angulus exte: rior c e b dat part. u i n.ferup. x vi i.iuxta c b circuferentia, qux reliqua eft circuli ex b a c,8C angulus b d b ad ccntru quidc part. ii.ferup. Lix.fed ad circumferentiam part. v.fcrup, L vi 11. Sire liquusergo bbd,partiu xLvn.fcru.xvrn.Quapropter erit/a-tusBspart.jo^.SClatusD Bpart.earundcSoz^, quarum qux