Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/244

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

modico tamen,quod uix aAequi licct.Quanto igitur maius in* ter utrunqj tempus mediaucrit, tanto definitiorem habere pos terimus latitudinis Luna? motum ,ut circa Solem di&umeih Sed quoniam rarum eft binos dcfc&us hifcc conditionibus co cordes inuenire,nobis certe non obuenerunt ad prxfens. Anii maduertimus tamen alium quocp effe modum per quem id e& fici pofsit.Quoniam manentibus exteris conditionibus fi etia in diuerfas partes Luna defecerit,ac circa fe<ftionesoppofitas,fi gnificabittuncLunamin fecundo defedlu ad locum prioris e diametro oppofitum pcruenifle,acprxter integros circulos de fcripfiffefemicirculu.Quod fatisfacere uidebitur ad huius rei inquifitionem.Inuenimusigitur binas edipfcshis fere modis affines . Primam anno feptimo Ptolcmxi Philomctoris,qui erat annus centefimus quinquagefimus Alexandri, tranfatftis diebus,ut ait Claudius,xx v i i.mcnfis Phamenot iEgyptioru feptimi,in nocfte,quam fequebatur dies xxvin.defecnqiLu* na £ principio horxo(ftaux,ufqsad finem horx decimx,in ho ristemporalibus noiflurnis Alexandrixad fammutn digiti fe ptem diametri lunaris a Septentrione circa fccflionem defeen* dentem.Erat ergo medium deliqui) tempus duabus horis tem* poralibus (inquit) a media no<fte,qux faciunt horas xquino* cftiales duas cum triente,quoniam Sol erat in fexto gradu Tau ri,fed Cracouix fuiffet hora una cum triente. Secundam obfer uauimusfub eodem meridiano Cracouienfi, annoChrifti m. r>. ix. quarto nonas IunrjSoIein xxi. grad. Geminorum,cu* ius medium erat pofi: meridiem illius diei horis xquinotfciali* bus x i. Si tribus quintis unius horx, in qua defecerunt digiti proxime ocio lunaris diametri i parte Auflrina circa fcanden* tem feciioncm. Sunt igitur a principio annorum Alexandri, anni j£.gyptrj centum quadraginta nouem,dics ccvi. horx Xim j.AIexandriXjfedCracouixhorx xm.cum triente,fecundum apparentiam, examinatim uero horx xiit.s. In quo tempore anomalix locus xqualis erat fecundum numeratione noftram congruentem fere cum PtoJemxo part.CLXiii.fcrup: Xxxm.Si profthaphgrefis partis i.fcrup.xxm.quibus ucrus Lunx locus minor erat xquali, Ad fecundam ucro edipfimab

eodem