Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/246

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

omnibus conditionibus feruatis,ut diximus,iuxta Ptolemaicu prgfcriptum,quibus abfcp errore obtinebimus propofitum no ftrum.Prima igitur eclipiis,qua etiam circa alios Lunx motus inquirendos uii fumus,ea erat,quam diximus obferuatam 5 C. PtoIcmxosanno decimonono Adriani,duobus diebus menfis Chiach tran(adis,antc medium nodis una hora xquinodialt AlexandriXjCracouix uero duabus horis ante mediu nodis, qua (equebatur dies tertius,defecitc^ Luna in ipfo medio edip piis in dextate diametri,ideft,decc digitis a Septetrione, dum So! eifet in xx v.x, Librg,& erat anomaliae lunaris locus part, Lxmr.fcrup.xxxviii.&eiusprofthaphxrefisablatiua part, mi.fcrup. xx. circa fcdionem defeendentem. Alteram quocj} magna diligentia obferuauimus Romx, anno Chrifti millefi* mo quingeteiimo poft Nonas Nouembris,duabus horis i me dia node,qux lucefcebat in odauumdiem ante Idus Nouem= bris.ScdCracouix qux quincp gradibus fccjtur Oriente, erat duabus horis 8C tertia horc poft mediu nodis,dum Sol eflet in XX111.X1 .Scorpij.defecerunt^rurfus a Borea digiti dece, Coi ligutut- ergo a morte Alexandri anni iEgyptq mille odingeti uigintiquatuor,dies odogintaquatuor, horx quatuordecim, ferup.xx. tempore apparenti, fed xquali horis xim.fcrup. xvi. Erat igitur motus Lunx medius in part.CLXxi n i.fcrup* xvi. Anomalia Lunaris part. ccxcim. fcru.XL.xquata parr. ccxci. ferup. xxxv. Profthaphxreiis adicdiua part- Ilii, fcrup.xxvm. Manifcftumcft igitur.qudd Luna etiam in his utriicp defedibus diftantiam habebat a fumma abfide fua pros pe xqualcm.ac Sol erat utrobiqj circa mediam fuam abiidem, Si magnitudo tenebrarum xqua(is,qux declarant Lunx latitu dinem Auftrinam xqualcmq; fuiiTc,& exinde Lunam ipfama fcdionibus diftantias habuifle xquales,fed hic fcandtntem.il* Iic fubeuntem.Suntigitur in medio ambarum eclipiium anni vEgypti) mille trecenti fexagintafex, dies ccclviii. horx mi. fcrup.xx. tempore apparentitxqualiterautem horx ni i. feru. xxmuln quibus medius moius latitudinis eftpart. clix. ferup. l v.Sit iam obliquus Lunx circulus, cuius dimetiens iic a b fcdio comunis iigniferi,in c (it Boreus limes, o Auftrinus,