Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/275

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

fimplicediAantiadiuiferimus,exibitenim uera differetiatem porisin horis &fcrupulis inter media ueramfcpcoiuntAione uel oppofitione.Hac addemus tempori medig coiun&ionis uel op pofin'5is,fi Luna prior Soli fuerit,uel loco Solis e diametro op polito,uel auferemus fi po Aerior, & habebimus tempus ueras coiun&ionisueloppofitiois.Quamuisfateamur, qdetia Solis inaequalitas addat uel minuat alicjd.fed iure contemnendu,liquide in toto tra<Au,& maxima licet elongatione,qua:fefupra fepte gradus porrigit.fcrupulu unu complere non potelt,eft£jj modus ifte taxandaru lunationu magis ccrtus.Qui em horario Luna: motufolu nitutur,que uocat luperatione horaria,fallun turaliquado,cogururc}?fa:piusad calculi reiteratione. Mutab i lis eA enim Luna «ia in horas,nec manet fui limilis. Ad tepus igitur ueri coitus uel oppoflrionis cocinnabimus ucru motu la titudinis,ad latitudine ipfam Luna; perdifcenda,&ueru locum Solis ab a;quinodio Verno, id eft infignis,quoetiaintelligi-turLunf locus ide,liue oppelitus. Etquonia tempushuiufmo di intelligitur mediu 8i a?quale ad meridianu Cracouicn. qd p modufuperius traditum reducemusad tempusappares.Qudd fi ad quempiam alium locum d Cracouia <on Aituere htre uolu erimus,conliderabimus eius longitudine,^ pro lingulis gradi bus iplius logitudiniscapiemus 1i u.fcrup.hora:, pro quofibec fcrupulolongitudinis mi.fcrup. fecunda hora:, qua; adrjcie* mus temporiCracouicn.fi locus alius orientalior fuerit,&aufe remus fi occidentalior ,& quod reliquum colletftumucfuerit, erit tempus coniundionis Koppofitionis Solis Si Luna;*

Quomodo coniuntfiiones &oppofitiones Solis &Lu na: ecliptica: difeernantur ab alrjs, Cap. xxx*

N uero ecliptica: fuerint,nec ne,in Luna quide £ad ledifcernirur.Quonia li latitudo eius minor fuerit dimidiodiametroru Luna: Si umbra: ,fubibitedi* pfim Luna,fin maior,n5 fubibit*At uero circa Sole plus fatishabet negotii, immifcetefeutriufcp parallaxi,p quam differt plerunqj uifibilis coiunclio a uera. Cum igitur fcrutatl