Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/278

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

obfcurationis , ubi Luna circumcurrentem umbrae contin* git intrinfccus,atcp f in altero contactu, ubi primum emergit. Conexis a b,a f declarabitur eodemodo quo prius, b d,d f effe dimidia mora: in tenebris,propterea quod a d eft: latitudo Lu# naecognita,&AB,(iueA r,q umbra dimidia diametros maior eft Luna dimidia diametro.Co ftabit ergo e d fiue d f, qug rur fus diuifa per motu ucrum Luna: horariu, habebimus tempus dimidia: mora: quod quaerebatur. Veruntamen animaduerten dum eft hic,quod cum Luna in orbe fuo mouctur,no fecat par tes longitudinis circuli fignoru omnino aequales eis qua: in or be proprio,mediantibus circuli,qui per polos funt ftgniferi.Eft tamen differentia perexigua,qua: in totadiftantia partiti xii. ab ecliptica fttftione.fub quibus extremus fere limes eft deliqui orum Solis 8£ Luna:,no excedunt fe inuiccm circumferentia: ip forum orbiu in duobus ferup. qua: facerent xv. partes horae. Ea proptetutimur fxpe altera pro altera,tancp eifdem. Ita qqj utimur latitudine Luna: eadem in terminisdefe<ftuum,quain medio edipfis,quanquaipfa latitudo Luna:femper crefcituel dccrefcitjfiuntqtpropterea incidentia: & expurgationis fpacia non penitus ecqualia, fed differentia tam modica utfruftratriuiffctempus uideretur,exactius ifta fcrutaturus.Hocquidem modo tempora,duratio nes,<5£ magnitudines eclipiium fecundum diamc* tros iunt explicata.Sed quonia multorum eft fen« tentia,non penes diametros,fed fuperficies opor* tere decerni deficientium partes,non enim lineae fed fuperficies deficiunt.Sit igitur a b cd Solis cir culusuel umbra:,cuius cetrum fit e,Lunaris quocp a f c g ,cuius centrum fiti, qui fe inuiccm fecctin Acpun<fiis,& agatur per utrumcp centrum rctfta b b i f,&conetftant a b,b c,i a.i c,Sf a k cad retftos angulosipfiAF. Volumuscx his fcrutari,quan= ta fuerit fuperficies obfcurata ad c a.quotiie unciarum iit totius plani,orbis Solisuel Luna: deficientis in parte. Quoniam igi=» tur ex ftjperioribus utriufq? orbis dimetiens a b , a i datur,di* ftantia quocp centrorum,fiue latitudo Lunaris b i . Habemus