Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/321

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

cum ablata fuerint partibus clxxxii.fcru.xl vi i.manet parr. xcvur.fcrup.xvi.pro media nociead Calend.Ianuarrj princi pio annorum Chrifti.Hinc ad primam Olympiadem in annis -/Egyptqs DCCLxxv.diebusxii.s.numeramrinmotu praeter integros circulos part. Lxx.fcru. l vi n.detrada a part. xc vi i i. fcrup.xvi.dimictuntpart.xxvii.fcrup.xviii.Ioco Olympia dico.A quo fubdefcendetibusannis ccccLi.diebus ccxlvh. cxcrefcunt partes cx.fcrup.Lii. QuocumOlympiadiciscons flant part.cxxxv ii r.fcrup.x.Alexandri loco ad meridiem pri mi diei menfisThothapud it-gyptios^atc^ hoc modo in quia buslibetalqs, De iouis comucationibus percipiedis, Si eius altitudine pro ratione orbis rcuolutionis terrena. Cap. xnn,

T autem Si cotera circa louem apparentia percipi* antur qua: commutationis funt, obferuauimus dili gentifsimc locum eius anno Chrifti ji.d.xx. xii. Calend.Martififexhorisantemcridiem. Vidimus per inflrumentu,quod Iupitcr procederet prima ftella infrons re Scorpi),n]agis fulgentem,per gradus quatuor/cru.xxxi.Si quonia locus Itcllo fixo erat in part.ccix.fcrup.xL.patet loeu Iouis fuifle in part. cc v.fcrup. ix.ad non errantiu ftcllaru fphg ram.Sunt igitur aprincipioannoruChrifli .M.D.xx.oquales, dies Lxn.fcrup.x v.ufcp ad horam huius confiderarionis, a q motus Solis medius deducitur ad gtes cccix.fcru.x vi.ac ano* maliacommutationis ad partescxi.fcrup.xv. quibus confli* tuitur medius ftello Iouis locusin partes cxcvm. fcrup.i.&q uiam locus fummoabfidis eccentri hoc tempore noflro reper» tus in partibus cetu quinquagintanoue, cratanomalia Iouis ec centriinpart.xxxix.fcrup.uno.Hoc exemplo,deferiptusfit circulus cccentrus a b c,cuius centru fit d,dimetiens a d c,in a fic apogoum,in c perigou,S£ propterea in d c fit e ccntru orbis ter ro annui.Capiatur aute a b circumferemia part.xxx i x.ferup. uniuSjatqjinipfoijfaiflocentro epicydiu deferibatur ,p tertia b r parte ipfius d b diftacio, Fiat etia dbf angulus oqualis ipfi