Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/376

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est

rit pars una,(cru. vni. fccuda vi i. hoc eft medietas lineae b f,cx tenus comutatiois motus, id eft,uifus noftri ad ftellc mediocre motu colligit geis unius,Si eft e f rediasut iit tota b b taliu gr.r i c fcru.x vi.fecud.xmi.se fub ipfis b e f coprehefum recflangulu totide gt. i i i.fcru. x vi.tecud. x 1111. Demoftrauimus aut, q> o A,q excetro orbis iit 6ySo,qIiu eitD E,;oooo,Sedqliu d b fuerit 6o,erit ad talium 39.29.6C tota a e ad e c,1101199.29 ad 20.3j.SC fubipfis coprehefum rc«fiangulu2o^;.4,cui intdligit aeqlcqd fub b bf.Qujc igit ex parabola^pereant,fa(fta incp diuiiioe ip-foi?: zo4j.4,g 3.;6. j^.^pueniut nobis 624.4.8C Iat9 eius ^4.5-8«. j*2,qd eft e f in gtibus,qbus ,pponebat 6o.d B,qliuaute fuerit joooo,erit ipfaEF,4763,qliu eft etia d F,6y3o.TrianguIi igit de f datoi?: lateru,habebimus d b f angulugr. xxvi i.fcr. x v.q an gulus eft regrefsiois fideris,# angulu c d f anomalia: comutatiois gt.x vi.fcru. l.Cu igit ad prima ftatione fidus apparuerit in e f linea,di ipfa ftella acronyffus in e c, fi neqccp moueremr ftella in cofequetia,ipfe c f circuferctiac pt. x v 1. feru. L.coprche deretregrefsioisptes inuctas xxvii.fcru.xv.fub a e f angulo, fed penes expolita ratione uelocitatis ftella: ad uclocitate uifus refpodet ipfis anomaliae comutatiois fedioibus x v i. L.Iogicu-dinis ftella:gt. xix. vi.xxxix,fere,qbusablatis£xx vii.xv relinquunt ab altera ftationu ad acronydfon ptes vnr.fcr.viir* SC dies xxx vi.s.fere, fub qbus gtes illae logitudiniscoficiunc xix. vi.xxxix,ac deinde totaregrefsionem pt.xvr.x vi.iub diebus LXxm.Haecin I6gitudinib’cccctrimedh8,qfimilif in alijs locis demoftrant,fed adhibita ftellc difcrcta femg uelocita te ,put locus ipfj dederit,ut diximus.Proinde # in Saturno,Io uc,Marte,patet idc dcmoftratiois modus, nec minus in Vene re 6C Mercurio,dumodo £ ftella uifum, # £ uifu ftella capia» mus:accidut nimiiu coucrfa haec in orbibus, q terra ambiunt, ab his q terra ambiut.SCidcirco ne eade catilena icentide repera mus,ifta fufficiat. Verum cu no pania afferat difficultate uaria bilis illae ftella; motus fecudu uifum & ftationu ambiguitate,! qbus neutitp releuat nos Apoloniu affumptu.Haud fcio,fi non meli1’ fecerit aliqs fimplicif # de ,pximo loco inqrcdo ftatioes, eo modo q acronvdb' fideris ad linea medij motus Solis inqri* muscoiuntftione,fiueqrulibetfideru coitu ex numeris motuu notis eos coiungetcs,qd relinqmus cuiuslibet placito,