Pagina:Nicolai Copernici torinensis De revolutionibus orbium coelestium.djvu/384

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


tu do fine longitudine cofideratur,qua: tum una eademqj reuo* lutio comprehendat paritercp reducat,fatis apparet unum efle motum,candemi^ librationem,qua: potuit utramcp uarietate efficere, eccentra Si obliqua fimulexiftens.Nec aliaprgter hanc quam modo diximus hypothefim, de qua plura infra.

Quanta fit inclinatio orbiu Saturni,Iouis Si Martis, Cap, u i.

Oft hypothefes digrefsionum quinq? planetaru ex pofitas,ad res ipfas defccndendu nobis eft,di(cernc dafy lingula,atep in primis, quanta: fint finguloru circuloru indinationcs,quas p cum qui p polos cft circuliinchnatij&adrccflosangulosei qui per mcdiufignoru cft dcfcriptus,maximucirculuratiocinamur,adque fecunda la titudinem tranfitus cofiderantur.His enim perceptisuia cogno fccndarii cuiufcp latitudinu,aperiet,incipientibus iteru a tribus fupioribus.q in extremis limitibus latitudinu Auftrinis, expo fitioe PtoIemaica,patent abfceflus Saturni acronydi grad. in. fcru.v.Iouis grad. n.fcru.vn. Martia grad.vn.In lods autops pofitiSjdiiuidelicetSoIi comeat, Saturnigrad.ii.fcrup.il. Iouis grad. i.fcru. v.Martis fcrup.dutaxt v.adeo ut pene cotingat fi-gnoru circulu,pro ut ex eis,qua:circa occultationes illoru Si c= merfus obfcruauit,latitudinibus licebat animaduertere.Quib* ita,f>pofitis,eftoinpIano qd fuerit ad re dos augufos fignoru circulo,& p cetru fedio comunic zodiaci a B,eccctri uero cuiuf libet triu iupioru c D,p maximos Auftrinos Si Boreos limites, cetru qcp zodiaci e,& magni orbis terra* dirneties f e g . Sit aut o Auftrina latitudo,c Borea,qbus coiugatur cf,c g, d f,d g. Ia uero fupra circa fingulos demoftratae funt ratio es e G,orbis ma gni terra:,ad e d eccetri planetae ad qlibet loca eoi^(ppofita.Sed 8C maximaru latitudinu loca data fuut ex obferuatioibus.Cu cr go b g d angulus maxima» latitudinis Auftrinae datus fuerit,ex terior trianguli e gd,dabit etia p dcmoftrata trianguloru pla$ noru interior Si oppofitus angulus a bd,I nclinatiois eccctri ma xirnae Auftrinae ad zodiaci planu.Similit g minima latitudine Auftrina demoftrabim9 minima indinatione,utpote pangulu