Pagina:Pages de A76 Virgile t2.djvu/7

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


I Ν I.

}ϊ* Deorff.

Carthago

quando co ·

dica.

Coloni «-

iηικοι.

6. ΤαΝΤΛΝΕ ANIMIS Cj£LESTIBV.S IRA>] Agnoice emphafim. Quafi dicat,Cxleftefhe etiairafcimtur ?

non decet. Euripides in Bacchis jopy&< πψί-

7rm de» t w ίμοΪΜ&ά^ρόΙοΐζ : Non decet irafei Deos inftar mortalium. Aduertit vero prxclare Germ. iras plurali numero fignanter dici cumlermo eft de Diis. Ouid. i.Mct.

—dignas loue concipit iras.

In 4.Geor. de Nymphis

—irajque remittent. ,

Et alibi.

Es germana lotus Sdturnique altera proles : Irarum tantos voluis fub pectore fluctus ? Elopus in fabella mulieris venefica :, 9«ων μνημάτων. Liuius lib.8.preces,qua Deorum iras placant. & lib. 3. veniam irarum adeftium expofeunt.

7. Vrbs antiqva ] Nam condita ante Romam. adi Iuftinum. icio aliquos diftentire ( ad rem Virgilij nihil) imo conditam ante captiuitatem llij annis quinquaginta, fi credas Appiano in Libycis. ΚαρχαΡόνα ιώο cv AiCAt ΦοΙνι/.ι : i/ra» ‘ίτιιη τηνΊηχονΙ» νγο άλΰη©· iXA.Ideo de eadem vrbe ibidem, αρχαίας : vrbis antiqua.Conadus acumen in Poeta inuenit. Lingua Pteriorum Carthago eft vrbs noua, ergo,** ? οξυμωρβν antiqua,tale illud fexti non compta coma, & iuprafaua lunonis, nam etiamfi a iuuando, fieua tamen.

8. Coloni] Non tam cultores terrarum intellige quamavmW, id eft, deductos in colonias, vtique yENEIDOS.

A

7

B

tuque & alimonia lunonisgloriatur. Nam ibi Iu nonis, ait idem.z,Flor, donariuperquam opulentum, & ’tanren illi Carthago prafertur. Ab hoectilm Samij in Iurfonem, (ait Athen.llb.14.J ότΗ τκ νομίτμ.άΐ^· Ια,μίων ταώς ’tfov,Samiorum nummis imprimitur pauo, qua : auis Iunoni Iaera. Ladbantius lib. i.czp.iyAthenx Mineruam, Samos Iunonem,Paphos Venerem,Lemnos Vulcanum, Pauo Lino· Naxos Liberum, Apollinem Delphi. Minutius de elogiis nius. lunonis-.Iuno nunc Argiua, nunc"Samia,nunc Paena.Qux verba fixnt etiam in Cypriano de Idolom vanitate. Cum hxc ita fint, mirantur Erythr$us,& Germairus, cur luno apud Homerum. 4. Ih Sami mentionem non fecerit, recenfens loca libi facra. Sed certe luno Vrbes voluit numerare, abftinuit ab infulis : ideo ibi mentio tantum Argorum’,Spartee,Mycenarum. * 13. Hicillivs arma] Haftam intellige. ri’am Juno haec Dea veteribus Haftam ferre dicebatur. Indeil-ta & qun_ lam basiata,vel Curitim dixere. Tc(lm :Matrona luno- tis. nis Curitis in tutela funt, qua ita ’appellatur d ferenda hafla, qua lingua Sabinorum Citris dicitur. Plutarchus ’ov puU. Hpai Li hpov S Sόρο νίνίμιψΌ] > rfljj άχαλμαΐων cujTMi dipdli Vueattroq Ό· πλόις-ct, lyq Κυ(μτις ν βιος Ιπω- νόμα.ςαι :Ιαηοηί facra ejfe habetur hafta,& multa eius ftatua. basta innituntur, tpfaque dicitur Dea Quiritis. Ad arma etiam lunonis multum conducit illud Poeta : in a. qui de hac Dea ferro accincta, quo lime gladius innuitur. Graecis dici illa οπ’Χοσμίαί, ab armis Corra- luno «rAidus notat. In Paufan. lib.5. inuenias mentionenrar.x ^U.Sc Coloni*

eor <3edu-

Ctx.

Ηρας Ιππίας,lunonisequeftris, quem habitum ieqtri -vi- £ „ . αποικίας. T ale illud, Et tua Dardaniis tranferibi fceptra dentur Arrri a.His apparet Iunoni riort haftam ftjlutfi,’ J colonis. Anft.x.Polit. dvomeiyap ci ΑύκΙιοι · ?β Αακόνων C fed alia quoque anna attributa.Quin ValerifiYFlacn &v : Lyttij Laconum coloni erant. Sic ergo Carthagi- cus illi dat Aigida ; Seruius , clypeumrtcftimoftftad-’^^ Ιύ[ιο ducam in fequenti nota. Quin ad haftam Iuiionitf nis® pertinet mos ille, quo caput noua : nuptae comebatur hafta celibari, quae in corpore gladiatoris abiedi Hafta Cclioccifique ftetiilet.Cuius moris cauIx multx, tuqril- *32t15· la, quxadrem, vt fcilicet matrona ; eifentin turtla nienfes coloni Tyriorum.Ifocrates Paneg.ita extulit, πά&< St ; ν*<τν.ς κάΙduG.v. Itaque coloni tam Grxcis qua Latinis explicandi fiepe pro his, qui ex propriis domiciliis exeuntes, mutant iedes , quas alibi figunt. Caularn coloniarum hanc adhibet Plutarchus de Stoicorum repugnantiis.a/ πόλης πλςονά&τμ ΰς ’Xbmi- lunonis. Hunc morem praeter Plutarchum in Ro-Tihetis mul

ta odia.

Carthago

bellicoia.

Aticsmili-

taris vbi in-

uencus.

Carthago

vrbs lutio-

Sawus·

luno Sami

nata.

χίας άπαάρκσι S ? ivrbes abundante multitudine colonias deducunt,vt fe exonerent.

9. Tiberinacvve longe Ostia] Non temere vfus plurali, nam & Plinius oslta Tiberina dixit, quia plura.Particula longe , nec valde nec pracipue explicanda :primum cum Seruio, alterum cum Charifio. tantum dicit refpe&um ad interuallum illud, quod eft a Carthagine ad oftia Tiberis, monuerunt interpretes.

I®. STVOlISqVE ASPERRIMA BELLl] ΝθΠ tam a peritia bellandi laudat :( nam hoc fi faceret,offenderet Romanorum animos,qui inimicam vrbem ita laudaret : )quam a bellandi cupiditate : ideo tantum ajperrima ftudtjs belli. Erat enim Carthago auida tractandi armorum , & tradtauit fiepe contra Populum Romanum, a quo non iemel defecit,id enim videtur Poeta iniinuare. Ad locum Virgilij ipedtauit Tertul.de Pal. Arietem nemini vnquam adhuc libratum illa dicitur Carthago,fludijsajperrima belli,prima omnium armajfe. Hoc de ariete explicatius attingit Vitriuiius lib. 10.cap.19. nam ad Hiipanix Gades oppugnandas inuentum primo a Carthaginienfibus feribit. Plinius hanc fabricam Epeo dat lib. 17.cap. f 6. Lege in hunc locum Seruium , quem nefeio curRobertellus ineptia : damnet.

ii. Co l v 1 s s e ] Ab hoc fauore & cultu quo amplexa eft luno Carthaginem, dida eft vrbs ipfa Iunonia, quodexSolino , & Plutarcho aliqui colligunt. Lege Abrahamum.

xz. Samo] Cur ad comparationem Samus adducitur ?

Nam illa,ait Apuleius lib.6. querulo partu vagimulo,

& de Caulfis, attigit quoque ArnobiUs lib.x. Maritorum genios aduocatis, nubentium crimen’ cellban hafta mulcetis. Inde lux Ouidio qui z.Fait.admorif ns vna cum parentationibus non admifeendas nuptias, vtitur hac verborum periphrafi :

Nec tibi qua cupida matura videbere matri, ’ .. " ‘ D Comat virgineas hafta recurua comas. 14. Hic c vrrvs fvit] Quis hic ? Non then/a, _ vt Volunt aliqui , nam htec communis Diis aliis, & hic ipeciale quiddam inimuatur. de militari appara- lunonis cur-tu, vere militarem currum intelligo , quo vlaniiri.rus· bello Iunonem Homerus feribit. Hic currus ferua- ‘ batur Carthagine, quod Poeta hic fcribit,& Ouid.V <J.Faft.apud quem hxcDea ita loquitur, Pxmteat quod non fotu Carthaginis arces, Cum meafint illo currus & arma loco. Indicat Apuleius lib. 6. vbi in oratione Piyches ad Iunonem dicit, hanc Deam coelo folitam commeare leonis vedura.idque iuxta Carthaginem.Vnde elitjL’ poteft,eam cum ab ea concurfatione quiefteret,cjurum ad eandem vrbem folitam remittere , iuxta E quam vehebatur. Dc ftudio etiam lunonis erga cut- · rus & bella Valerius Flaccus lib.j.ita ait, , j Cui luno,dimitte metus,nepralia f orte Hinc tibi grata negcm-.iamiam manet agida f udor ’ _ Et noftros iam fudor equos.

Qui hi equi, nifi currus ?Allucetmultumex Seruio, qui in facris Tiburtibus hanc precationem fieri folitam fcribit :/a»0 Curulis tuo curru djpedque tuere meos : curia vernulosfane.Hxc omnia latis indicant belliaini apparatum. Sed quid opus multis,vbi extant Iucu-A 4 lenta