Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/16

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


10 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

føjelser og Rettelser med samme Haand og samme Blæk, som de to Begyndelsesstykker opviser^).

Efter Stephanii Systema er afskrevet H = Codex Archiv. Ham- burgensis, Fol. num. 61, dette Haandskrift har saaledes aldeles ingen Betydning som Textkilde. Det gengiver i det hele Stephanii Text, dog er der indkommet adskillige Afskriverfejl. De chrono- logiske Angivelser, som Steplianius i sit eget Manuskript havde tilføjet, for det meste i Randen, men som skyldtes ham selv og ikke var fundne af ham i den Original, han afskrev, har H uden videre optaget i sin Text.

Ingen af de nævnte 3 Hovedkilder for Textfastsættelsen, KOS (idet S her tages = det for Stephanius's Afskrift til Grund liggende Membranhaandskrift), gaar umiddelbart ud fra Krønikeforfatterens eget Manuskript, men der maa have ligget mindst eet og sandsyn- ligvis flere Afskriftmellemled mellem dette og hine. Dette frem- gaar deraf, at visse Smaalakuner i Texten og andre Fejl findes i dem alle tre; jeg henviser herom til følgende Steder i den til min Udgave hørende kritiske Kommentar: p. 16,7; 17,4.5; 18,4.5; 20,14; 21,13; 22,5.27; 23,7.8.14; 26,5.14.26; 27,9.25; 28,1.22; 29,11.13.16; 31,3.6; - p. 16,1.2; 18,2; p. 18, 3 (hvor Indbringelsen af det urigtige Danorum sikkert er foranlediget ved, at den, der har tilføjet det, urigtigt har forbundet Ordene cam filiis eius med partiti sunt, medens de skal forbindes med occiso

��') Med Fol. 11 i Systema (som oprindelig har baaret Blad- eller Side- tallet 26, der senere er rettet til 19, hvilket igen er udslettet og til sidst erstattet med 11, som er det nu gyldige Bladtal i Sj^stema) begynder Stephanii Afskrift af Chronica Sialandiæ og dennes Continiiatio, som tilsammen omfatter Fol. If"— 36^. Dette Stykke af Systema har under den første Linie af sin Overskrift: Chronologia Rerum Danicarum op- rindelig i anden Linie haft Ordet Prima, som siden er blevet over- streget; men dette Prima giver os Forklaringen paa, hvorfor det andet Stykke i Samlingen, som begynder Fol. 37*^, bærer Overskriften: Chrono- logia Rerum Danicarum Secunda, autore Cornelio Hamsfortio, som det ogsaa bærer i Langebeks Udgave af det i S. R. D. Tom. 1 p. 266. Naturligvis burde Stephanius, naar han havde udslettet Prima, ogsaa have udslettet Secunda; men det er blevet staaende, og derved er Efter- følgerne (som allerede Langebek 1. 1.) blevne vildledede og har søgt for- skellige Forklaringer paa, hvortil dette Secunda kunde referere sig. Nu er forhaabentlig Spørgsmaalet klaret for bestandig. Efter disse to Stykker følger saa i Systema 23 andre, numerede som 111., IV. osv. indtil XXV; hermed naar vi hen til Fol. 169. Hvad der følger derefter i Stephanius's Haandskrift, har aldeles ingen Betydning som historiske Kilder.

�� �