Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/224

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


206 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Fol. 1'— SG'^i); paa første Side har en ung Haand, maaske fra 17. Aarh., skrevet Overskriften: Anonymi Compendium Historice Danicæ Latine. Det ser ud, som der har været to forskellige Hænder om at udarbejde første Side af Texten, idet den ene har skrevet nogle af Linierne, den anden de andre (med en mere usammenhængende og skødesløst formet Skrift); det er jo tænkeligt, at den, der har ladet Haandskriftet udfærdige, har prøvet to for- skellige Afskrivere for at se, hvem der skrev bedst; han har saa bestemt sig for at vælge den første, og denne har da skrevet hele Resten af Skriftet. Antallet af Linier paa Siden er regelmæssigt 30—31, men undertiden er der ogsaa 32 eller 33, 29 eller 28. Texten er inddelt i Afsnit eller Kapitler, som hvert begynder med et rødmalet Initialbogstav; men der findes ingen Kapiteloverskrifter inde i Texten som i D, hvorimod der i Randen oftere er tilføjet Noter, der svarer til saadanne Kapiteloverskrifter. Haandskriftet omfatter baade Compendium og Continiiatio, men paa to Steder er der større Lakuner, idet et Rlad er gaaet tabt eller muligvis over- sprunget af Skriveren ved Afskrivningen; dette er sket første Gang efter Fol. 54, hvor Slutningen af Beretningen om Sven Estrithsøn delvis mangler, anden Gang efter Fol. 78, hvor det meste af Be- retningen om Knud Valdemarsøn er gaaet tabt. Skødesløshed ved Indbindingen har foraarsaget, at nogle Blade er urigtigt omstillede (Fol. 64 og 65, 66 og 67, 76 og 77). Haandskriftets Orthografi er i det væsentlige den samme som i D; dog fortjener det at be- mærkes, at det har bevaret visse Spor af en lidt ældre Orthografi, idet det ikke er saa ganske sjældent, at der her i Begyndelsen af Ord anvendes u, hvor man i det 14.— 15. Aarh. ellers regelmæssigt skrev y; det enklitiske -que staar tit som et Ord for sig, omvendt findes proklitiske Præpositioner ikke saa sjældent smeltede sammen med de paafølgende Ord, som de styrer; naar derimod af og til i en virkelig Ordsaramensætning Forstavelsen, der er eller kan se ud til at være en Præposition (særlig in-), er skilt ud fra sin Sammensætning, beror sligt vistnok altid paa, at Afskriveren ikke rigtig har forstaaet, hvad han skrev. Foruden manus prima findes der ogsaa en manus secunda, som rundt omkring har indført Rettelser; den er ganske sikkert kun lidt yngre end man. 1. og skriver med Bogslaver af omtrent samme Form, men med blegere

��') Haandskriftet viser to forskellige Pagineringer, hvoraf den ældre begynder med Fol. 2 , som den betegner som Fol. 1 ; men der er forskellige Unøjagtigheder i den, saa jeg foretrækker at holde mig til den yngre Paginering.

�� �