Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/44

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


38 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Udeladelse af dens oprindelige Slutning) ind foran Annalernes Notits til 768. At det er gaaet saaledes til, synes man at maatte slutte af Forholdet med Haandskriftet A = Codex Arnæmag- næanus 84 3, 4'" (paa Universitetsbibliotheket i København); jeg maa derfor omtale dette Haandskrift lidt nøjere. Det stammer efter mit Skøn vel omtrent fra Midten af sæc. XIII og bestaar af to Læg, hvoraf det første nu indeholder 7 Blade, men oprindelig har haft 8 ; det forreste Blad er skaaret bort. Dette Læg inde- holder, skrevet med samme Haand helt igennem, først paa de nuværende Pergamentblade 1—4 en Slags annalistisk Oversigt over Jødefolkets Historie indtil Jerusalems Ødelæggelse; dette Parti er dog ufuldstændigt, idet det mangler Begyndelsen, som har staaet paa det bortskaarne Blad; derimod mangler der ikke noget i Slutningen, idet det sikkert nok er ført til Ende paa Midten af Bagsiden af 4de Blad^). Dernæst optages Læggets sidste 3 Blade (5. 6. 7) af Chronicon Lethrense, men dette Skrift føres ikke til Ende paa Blad 7, men afbrydes dér ved Ordene ad uxoris exorta-

��^) Paa Blad 1^4 findes der talrige Randnoter. Paa nederste Halvdel af fol. 4^ er der med en Haand fra 14. eller maaske snarere 15. Aarh. skrevet en længere Række Notitser om de forskellige Apostles Død; de øvrige Noter hidrører fra en anden, vistnok lidt ældre Haand og er især ud imod Bladranden meget tit beskadigede, dels ved Beskæring, dels ved Fugtighed og Smuds. For det meste knytter disse Noter sig til Texten og angaar Jødernes Historie; dog findes der enkelte af anden Art, og nogle af disse har Langebek, skønt de aldeles ikke vedkommer Annales Lundenses eller Chron. Lethr., meddelt i Noter under sin Udgave i S. R.D.Tom. 1, S. 215 — 17 som hentede fra fragmentum vetus, hvormed han betegner Codex A. Da han ikke har givet dem nøjagtigt, vil jeg dog her meddele de 3 vigtigste af dem. 1) Fol. 1^ staar der i Randen ud for Navnet Saruch : tempore Saruch cepit inhabitari Dacia per quosdam profugos Mesegotos (M er dog usikkert). — 2) Fol. 2^ øverst over Siden, hvor der fortælles om Samson, læses der: Britones intrantes Angliam gigantes expulerunt ; quornin gigantnm unus erat .XII. cubitorum ("?) longus, geomagot (-goc?) nomine; hic solebat qnercuni radicitus euellerc et cum ea pugnare. — 3) Paa Fol. 4"" blandt flere Noter i Randen for- neden denne: Anno anie incarnacionem .1". Julius César snbiugauit Danis (corr. in Danos), non tamen vi. prelijf!), sed terrore et hastucia. et edi/icauit iuxla Slyaswik castrum, quod dicitur Juræslmrgh, quod tamen deberet dici Julæsbnrgh. Qui Julius vir bellicosissinms fiiit in tantum, quod preter illos, quos in bellis ciuilibus occidit, quos notare noluii, cunr tamen plurimi esseid, dixit se occidisse in prelijs vndecics centum nonaginia duo milia hominum. — Den samme Haand har ogsaa paa fol. 5*" gjort de Rettelser (om Yesoces), som omtales i min kritiske Kommentar til p. 45, 1; men den lille Nota de cane p. 48, 17 skyldes en anden, og ellers findes der ingen Randnoter paa fol. 5—13.

�� �