Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/481

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


TILLÆG TIL FORTALEN OO TEXTKN 463

Søge at faa Rede paa, hvorledes den latinske Text af Værket har været, som har ligget til Grund for den plattyske Oversættelse, og i hvad Forhold den har staaet til den i vore Haandskrifter over- leverede latinske Text. I den Anledning har jeg da gennemgaaet den plattyske Oversættelse, som foreligger i et Haandskrift paa Kgl. Bibliothek i Gi kgl. Samling ^o. 819, Fol. (fra Aar 1476). For en klar Erkendelse af Sagen stiller sig nu den Vanskelighed i Vejen, at Oversætteren har tilladt sig at omgaas temmelig frit med den latinske Text; aabenbart med Vilje har han paa sine Steder udeladt noget, paa andre tilføjet adskilligt af sit eget eller efter Saxo, og ikke ganske sjældent helt omredigeret Formen; hist og her har han ogsaa tydeligt nok misforstaaet Texten og givet urigtige Over- sættelser. Men bortset herfra synes det dog at være nogenlunde sikkert, at han i det hele og store har haft en latinsk Text af ganske samme Art for sig som den, vi nu finder i Haandskrifterne, ogsaa med mange af dens Fejl. Dette udelukker dog ikke, at hans Text paa ikke saa faa Steder har været fri for de Fejl, vore Haandskrifter opviser; og jeg skal da, uden dog at bekymre mig om at faa alt af den Slags med, nævne en Række Steder, hvor dette har været Tilfældet. Lib. I p. 226,11 kunde Oversættelsen: s do dachten se, dat he were to gnaden komen vnde in des koninges hulde« tyde hen paa Læsemaaden graciam principis i ni i s se, hvad der er lige saa godt som nieruisse og ligger nærmere ved det haandskrlftlige interesse (inf^esse). 226,14: »Dar na ersten in der meygentidt. 226,17: »to den lesten mosten se ethen van hunden vnde van mynschen«. 227,4: »de koning van norwegen^. 227,18: »syne denere wolden des auendes wedder vth gant. 230,21: »ene stad Rotale'i. — II. p. 231,15 er Lakunen udfyldt, om end ikke ganske paa samme Maade, som jeg har fore- slaaet (saaledes forholder det sig ogsaa med de af mig paapegede Lakuner paa nogle andre Steder, nemlig p. 252, 19; 260, 21; 294,1; 330,21; 378,12). 235,4: »Vnde some/zA'e menen« ; ibd. 5-8 har Oversættelsen ikke de Ord, jeg har udslettet som uægte. 238, 20 : »de stat was myt groten rykedomme gesiret'^ . — III. p. 239, 24 : »des koninges Atislus broderi.. 240,4: »also bo hende, dat he der mynschen bogeringe vnde synnen na synem willen dar to brachte». 245, 13 har Oversættelsen intet, der svarer til a Danis, hvilke Ord virkelig ogsaa kan vække Tvivl, skønt de staar i Saxos Text. 247,13-15 svarer Oversættelsen til Texten i DV. 251,6 har Over- sætteren meget passende efter iudicauil indskudt en Sætning: »Do wolde de koning vor soken, of dat war were, dat Amblet gesecht

�� �