Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 1.djvu/69

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


SVENONIS AGflONIS FILII OPVSCVLA 63

Tom. III, p. 139-59), dels (dog kun for det første Skrifts Ved- kommende) af Kolderup Rosenvinge i »Gamle Danske Love«, Tom. V. Om den af Stephanius givne Text maa jeg her sige, at, efter at jeg har set, livad han har tilladt sig over for Haand- skrifttexten i Chronicon Roskildense, tror jeg nu ikke saa stærkt som tidligere paa, at han ganske nøjagtigt har fulgt sit Haandskrifts Text, bortset fra Moderniseringen af den middel- alderlige Orthografi; det er virkelig muligt, at en Del af de Sprog- ændringer, jeg i mit ovennævnte Skrift har tilskrevet Ophavs- manden til Recensionen S, først skyldes Stephanius.

I min Udgave her var det, paa Grund af den store Forskel mellem de to Recensioner, nødvendigt at meddele dem begge. Jeg har da ladet alle Sider med lige Tal indeholde Recensionen X i den af mig restituerede Text, idet jeg som Fodnoter har tilføjet et Udvalg af de mange Fejl, Codex Arnæmagn. frembyder, for at vise deres Beskaffenhed og Maaden, hvorpaa de skal rettes; om at meddele dem alle kunde der slet ikke være Tale. Paa alle Sider med ulige Tal har jeg derimod givet de tilsvarende Stykker af Recensionen S ganske saaledes, som den findes i Udgaven af Stephanius, paa det nær, at jeg har genindført den middelalderlige Orthografi saaledes, som den efter al Sandsynlighed har været. Endvidere har jeg, særlig i Historia, opgivet den Kapitelinddeling, der findes hos Stephanius, og fjernet de for en stor Del til Ind- holdet daarligt svarende Kapiteloverskrifter, han har i sin Udgave, enten han nu har fundet disse Kapiteloverskrifter i sit Haandskrift eller selv føjet dem til; vist er det i ethvert Fald, at de, saa urimelige som flere af dem er, ikke kan hidrøre fra Sven Aggesøn selv. Istedenfor denne Kapitelinddeling har jeg indført en n}^ der svarer til Fortællingens Leddeling.

Texten i Recensionen S er oversat paa Dansk af Jørgen Olrik i »Krøniker fra Valdemarstiden« (Kbhvn. 1900-01), S. 22—90, 99 — 116; Oversættelsen af Skriftet om Vederloven er dog her ret ufuldstændig, idet det manglende er erstattet med en Oversættelse af Lovens gammeldanske Text (S. 91—98). Olrik nævner i sin Fortale et Par ældre danske Oversættelser, som jeg ikke kender. — Min egen danske Oversættelse af Svens Værker, som ovenfor er nævnt, gengiver Textrecensionen X.

�� �