Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/113

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


CHRONICA ARCHIEPISCOPORVM LVNDENSIVM 103

112^ med Overskriften : yÅutore Nicolao Johannis filio, Årch. Lund., Ex M. S. in membranå Codice, qui olim fait Nobilissimi Dni Arvidi Hvitfeldii. Forfatteren af dette Skrift har, uden at bekymre sig det mindste om at nævne Ærkebispernes Navne og Rækkefølge, af Krønikens Beretninger om dem uddraget de allerfleste af de Notitser, som angaar Danmarks Historie, og ordnet dem saaledes, at foran enhver Notits sattes det Aarstal, hvortil den hørte {Anno Domini M.C.IV osv.); det hele har derved faaet en almindelig Aar- bogs Form. Paa Grund af den Maade, hvorpaa Aarstallene var skrevne i den Original, han benyttede, er han paa et Par Steder kommen til at begaa slemme Fejltagelser; men ellers er Texten meget ordentlig. En Afskrift efter E i Systema findes i det Kgl. Bibliothek i Stockholm som Codex Holm. K. 3., en anden i Codex Archiv. Hamburgensis Fol. num. 61 (se Vol. I, S. 10); disse er ganske betydningsløse; den sidstnævnte er aftrykt i Ludewigs Reliquiæ manuser, ix p. 166 tf.

Ærkebispekrøniken er foruden af Petrus Olai ogsaa bleven benyttet af Forfatterne til Chronicon Danicum 12H — 1^97 (i S. R. D., Tom. V, 624—28) og Annales Danici 1316—89 (ibid. Tom. VI, 531—35), og i alt Fald fra Chronicon kan der hentes enkelte Bidrag til Textens Fastsættelse. Ligeledes har Magnus Matthiæ ved Affattelsen af sit ovenfor nævnte Værk om Lundebisperne mange Gange raad- spurgt den gamle Krønike, men han behandler den saa frit, at hans Arbejde ikke har nogen Betydning som Textkilde.

I sit Værk Scriptores Danici har Lyschander omtalt baade »Nicolai, Jonæ filii, Chronicon Archiepiscoporum Lundensium, cum notabilibus, quæ tempore cuiusque per orbem acciderunt« og »Thuonls, A. L., Collectanea in vitas Archiepiscoporum Lundensium«  (se H. Rørdam: Klavs Kristoffersen Lyskanders Levned, Kbhvn. 1868, S. 286 og 306); han har altsaa kendt to Haandskrifter af Værket, formodentlig U og R. Ogsaa andre Steder, særlig i gamle Bibliothekskataloger og Bogfortegnelser, omtales Haandskrifter af begge Værker oftere, men der meddeles intet nærmere om dem ^).

^) Saaledes i Birket-Smiths, Kbhvns. Universitetsbibl. før 1728, S. 118. 125. 130. 150—52. 166. — Codex Arnæmagn. 1050,4*°, Num. XI: Ex reliquiis Welleianis, sub num. LXXI: Chronica Pontificum Lund. in 4*°. — Aarsb. fra Geheimearchivet IV, Tillæg 39. — Rørdam: Kirkehist. Samlinger 3. Række, I, S. 307. Lyskanders Levned S. 153, 2. Spalte. Disse Med- delelser skylder jeg Frk. Dr. phil. Ellen Jørgensen, som ogsaa har ydet mig en ypperlig Hjælp med Hensyn til at finde og faa fremdraget de existerende Haandskrifter, for hvilket jeg bringer hende min bedste Tak.