Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/166

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


156 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINDRES

nu bortskaarne Blad (b) foran fol. 25 været fyldt med Skrift og er derfor bleven bortskaaret; og det samme har vel ogsaa været Til- fældet med det Blad (a), der har hængt sammen med fol. 28, men nu er bortskaaret nærmest efter det nuværende fol. 24.

4) Herefter følger 2 Læg, hvert paa 8 Blade, nemlig fol. 29 — 36 og fol. 37 — 44; af de to sidste Blade, fol. 43 og fol. 44, er den nederste Halvdel bortskaaret, men alligevel mangler der aabenbart slet intet i Texten. Alt, hvad der staar paa fol. 29 til 43"" nederst, er skrevet med en og samme Haand [m. 8, vistnok c. 1270) og indeholder en særlig Fortælling, nemlig Skildringen af den højst forargelige Strid mellem Abbederne i Ømkloster og Aarhus- biskopperne, især Biskop Tuko, som var deres arge Fjende. Skil- dringen er dog ikke ført til Ende. Forfatteren, en Klosterbroder (Abbed Thuro?), der uden Tvivl med egen Haand har skrevet disse Blade uden forudgaaende Kladde, har sjusket ikke saa lidt baade med sit Sprog og særlig med sin Retskrivning; ogsaa i de ind- føjede Aktstykker, som han naturligvis har afskrevet efter Originalerne i Klosterarchivet, hyppigst med Bevarelse af Dateringen, møder vi mange Exempler paa hans Sjuskeri.

5) Bagsiden af fol. 43, som var ubeskreven, og et lille Stykke af fol. 44"^, har en meget senere Haand benyttet til derpaa at skrive en Angivelse af Grænsebestemmelserne for Klostrets Ejendomme i Djursland.

6) Efter Haandskriftets fol. 44 er der indsat et Papirsblad, som indeholder en sen og daarlig Afskrift af det Brev af Biskop Tuko, der findes i Originalhaandskriftet paa fol. 30^; det er omtalt i No- terne nedenfor til nævnte Sted. Under dette Brev har samme Haand skrevet disse Ord: Anno 1222. Gunnerus Abbas | Caræ insulæ mor- tuo epo Vibergesi | Torstano a Gregorio Cardinale | qui tue in Da- nia missus erat, electg | e in demortui epi locu. Paa en paahæftet Lap har Arne Magnusson skrevet: »1222. Gunnerus fit Eps. | 1251 obiit. — Derefter kommer et Læg, af hvis 8 Blade det første er bortskaaret; paa fol. 45 — 51 har en Haand fra XIV. eller maa- ske XV. Aarh. efter en ældre, nu tabt Original skrevet Vita Gun- ner i-, dette Skrift fortsættes dog paa de første Blade af et nyt Læg, fol. 52 og fol. 53*", hvilket sidste kun indeholder 10 Linier. For- fatteren til dette Arbejde har sikkert ogsaa været en Klosterbroder fra Øm; sit Skrift maa han, som H. Olrik har bevist, have for- fattet engang i Tiden 1251 — 80, og det har utvivlsomt været hans Mening, at det skulde optages i Hovedskriftet Exordium som et Tillæg dertil og læses efter det syvende Stykke i Gap. XXXVI, hvor