Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/167

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


EXORDIVM MONASTERll CARÆ INSVLÆ 157

Gunner var omtalt som Abbed i Øm. Alle de øvrige Pergameijts- blade i Haandskriftet er ubeskrevne.

Af Originalhaandskriftet er der i det 17, — 18. Aarh. taget for- skellige Afskrifter, som nu findes paa vore Bibliotheker i Køben- havn. Saaledes besidder den Arnæmagnæanske Samling paa Uni- versitetsbibliotheket under No. 869, 4'° (Kålunds Katalog 2000) en Afskrift, som Arne Magnusson har ladet besørge. Og i E. Gigas's Katalog over det Store Kongelige Bibliotheks Haandskrifter anfø- res der (I. Bd.. S. 265) ikke mindre end 4 forskellige Afskrifter fra 18. Aarh. Jeg har dog ikke anset det for nødvendigt at undersøge disse Afskrifter nøjere, eftersom de jo ikke kan have nogensomhelst Betydning ved Siden af det existerende Originalhaandskrift, navn- lig ikke, hvor dette er klart og tydeligt, hvad der for de allerfleste Partiers Vedkommende er Tilfældet.

J. Langebek havde ogsaa taget en Afskrift efter Originalen, vistnok ikke alene af Hovedskriftet Exordium, men ogsaa af Vita Gunneri; det er den, Suhm har lagt til Grund for sin Udgave af begge Skrifterne i S. R. D. Tom V, henholdsvis p. 235—302 og p. 574 — 80. Langebeks Afskrift har i det hele vist sig at være me- get omh3'ggelig og nøjagtig; der findes nok adskillige Fejllæsninger (som f. Ex. den, at han mærkeligt nok overalt har tydet Abbrevi- aturen qm som quum, mens det, hvad ogsaa andre Afskrivere rigtigt har set, skulde være quoniam), og ligeledes er der af og til udfaldet nogle Ord; men hvad det sidste angaar, er det ikke umuligt, at Fejlene kan skyldes mindre omhyggelig Korrekturlæsning ved Ud- givelsen. I det sjuskede sidste Afsnit af Exordium i Originalhaand- skriftet har Langebek for det meste stiltiende rettet mange Fejl.

Dr. G. V. Buchwald har i Zeitschrift der Gesellschaft fur Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte, VIII. Bd. (Kiel 1878) skrevet en Afhandling: »Die Grimdungsgeschichte von Øm und die Dånischen Cistercienser« (S. 1 — 121), hvori han fælder meget strenge Domme over dette Munkeskrifts Værdi som paalidelig historisk Kilde. Vægtige Indsigelser mod hans Domme er gjorte af A. D. Jørgensen i en Afhandling (»Striden mellem Biskop Tyge og Øm Kloster«) i Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1879, S. 111—153.

Af Exordium har man en dansk Oversættelse af Jørgen Olrik: »Øm Klosters Historie«, Aarhus 1912. Vita Gunneri er oversat af Hans Olrik: »Viborgbispen Gunners Levned«, Kbhvn. 1892 (iblandt de Skrifter, der udgives af Selskabet for hist. Kilde- skrifters Oversættelse).