Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/337

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


DE EXPVLSIONE FRATRVM MINORVM 327

rundt om i disse Glosser, grammatiske Konstrulctioner, sproglige Udtryksmaader og Vendinger, som har ganske samme eller dog hinanden meget lignende Præg, saa at det næppe kan være andet, end at de maa hidrøre fra samme Ophavsmand. Paa den anden Side er der dog ogsaa en Række stærke Forskelligheder i Stil- charakteren i enkelte Stykker, særlig paafaldende i Stykket om Halmstadklostret; dette maa have sin Grund i, at Samleren og Bearbejderen ved sin første Bearbejdelse, ud over hvilken han aldrig er naaet, har følt sig bunden ved Beskaffenheden af det Materiale, der var blevet tilsendt ham fra Guardianer eller Brødre i de forskellige Klostre, fra hvilke han havde stræbt at indsamle Beretningerne. De to indledende Stykker, Oratio deprecatiua og Prefatio, maa naturligvis skyldes denne Enkeltmand, som jeg tænker mig har planlagt Værket. Det er maaske ikke for dristigt at gætte paa, at Ophavsmanden til Samlingen, som den nu foreligger, er den Broder Erasmus Olaui, der melder sig som Forfatter til Beretningen om Ystadklostret; fra ham hidrører sikkert ogsaa Beretningen om Nestvedklostret, hvor han hørte hjemme; og Be- retningerne om Klostrene i Malmo og Horsens, maaske tillige om dem i Randers, Køge og Kalundborg, skyldes formodentlig ogsaa i den Form, hvori de nu foreligger, i væsentlige Punkter hans Bearbejdelse. Til Medarbejder har han dog utvivlsomt haft den Broder Jacobus Johannis, der melder sig selv som Forfatter af Beretningen om Klostret i Viborg, og som var sammen med Erasmus Olaui i Nestvedklostret 1532 umiddelbart før dette Klosters Opløsning.

Dette er de Tanker, jeg selv har gjort mig om Tilblivelsen af Skriftet de expulsione fratrum minorum; i øvrigt vil jeg nøjes med at henvise til Fortalen i den nedenfor omtalte Udgave af Skriftet ved Registrator H. Knudsen.

Ved Udgivelsen af Skriftets Text er der at tage Hensyn til følgende tre Haandskrifter:

I. W, et Papirs-Haandskrift i det St. Kgl. Bibliothek, Ny kgl. Samling Nr. 276, 8"" (se Gigas' Katalog, H. S. 19). Dette Haandskrift er ikke selve Originalskriftet, hvad forskellige Fejl i det noksom viser, men det maa vistnok være afskrevet umiddelbart efter Originalen, omtrent ved Midten af 16. Aarh., og Skriveren har gennemgaaende gjort sit Arbejde omhj'ggeligt. Om dets Historie kan oplyses følgende: i Slutningen af det 17. Aarh. ejedes det af Matthias V^orm, Præsident og første Borgmester i Ribe; efter hans Død (1707) eller maaske tidligere er hans Brodersøn Biskop Christen

�� �