Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/393

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


GESTA CNVTONIS REGIS 388

med: »Adam pater generis humani genuit Seth, qui genuit ctc.t ; det ender paa F'ol. 80^ med Ordene: >Anno domini m.cccc.Ivi fuit annus indulgentiæ ad sanctum Jacobum. Eodem apparuit cometa in mense Junij ^).» Fol. 81 — 87 har nogle Tegninger, men er ellers tomme paa det nær, at der paa Fol. 87^ findes et lille Register: Capita Dyocesum, der hører med til det følgende Skrift, som svarer til Index III: Index in Willelmum Malmesburiensem de episcopatibus Britannie et eorum sedibus; Skriftet selv har paa Fol. SS*" til Overskrift: Guihlmns Malniisboriensis de gestis anglorum pontificum og omfatter Fol. 88'"— 188\ Paa Bladene 189'-— 194^ findes dernæst forskellige Optegnelser: 1) Captio Hierosolymorum per Titum; 2) Persecutiones ecclesie Christiane; 3) Electores Imperiales; 4) Pugnantia de Decio Cæsare; 5) Regnorum principia; tilsidst en Notits paa Engelsk, som jeg ikke kan læse. Fol. 195 findes ikke; Fol. 196 — 98 er tomme eller bærer kun nogle Tegninger.

Paa Fol. 7"" begynder, som sagt, Excerpta ex Gilda (Gildas er Navnet paa en engelsk Munk og Historieskriver fra Tiden omkring 500, se Gerh. Voss de hist. Lat. Lib. II, cap. 21). Først er der paa Fol. 7'" og øverste Halvdel af 7^^ en Række løsrevne Notitser; derpaa følger Overskriften: Ex eodem Gilda (!) in Historia de Sueyno et Knutone, quam in gratiam scripsit ad reginam Emmam, og saa begynder Udtoget af Gesta Cnutonis Regis med: Regem Danorum Sueynum veridica comperi relatione omnium suorum temporum regum ferme foitunatissimum extitisse adeo vt quod raro contingere solet principijs felicibus secundum deum et seculum multo felicior responderet exitus. Baade Prologus og Argumentum i A mangler, men ellers omfatter Skriftet alle 3 Libri; ogsaa det, der i A har staaet paa det efter Fol. 47 tabte Blad (med 15 + 15 Linier), findes i P. Men Excerptoren har hist og her helt udeladt større Stykker, som syntes ham ikke at vedkomme Historien, eller er- stattet dem med kortere Omskrivninger, som han selv har lavet; alle nødvendige Bemærkninger herom findes i den kritiske Kommentar. Særlig fortjener det at bemærkes, at hele Slutningen af 3. Bogs, cap. 14 (Hic /ides .. Amen) er udeladt og erstattet med et ganske nyt Stykke; Pertz har derfor antaget, at der har foreligget to Ud- gaver af Gesta Cnutonis fra lidt forskellig Tid og med forskellig

��^) Jeg har nøjere gennemgaaet det Stj^kke af Chroniken, der omfatter Aarene 994 — 1066; det er væsentlig kun et Udtog af Matthæus West- monasteriensis, og Textoverleveringeu er paa mange Steder slemt for- vansket.

�� �