Pagina:Scriptores Minores Historiae Danicae Medii Aevi vol 2.djvu/456

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Haec pagina nondum emendata est


446 SCRIPTORES HISTORIÆ DANICÆ MINORES

Commentarii historici duo hactenus inediti, Aller de regibus vetustis Norvagicis (a Theodorico quodam monacho ante quingentos circiter annos), Alter de profection e Danorum in terram sanctara circa annum M.CLXXXV (II) suscepta, eodem tempore ab incerto autore conscriptus, Cura olim et opera Viri Clarissimi Johannis Kirchmanni Lubec. (ex manuss. Bibliothecæ Lubecensis protracti et variis locis emendati illustratique), Nunc primum editi ab huius nepote Bernh. Casp. Kirchmanno, J. U. D. ^) Originalmanuskriptet, som fandtes i Lubeck, er helt forsvundet, og intet sikkert kan siges om, naar eller hvorledes det er gaaet tabt. Den nærmeste Erstatning for det skulde da Udgaven af 1684 (K) være; men ved nøjere Eftersyn viser det sig, at K er det mindst paalidelige Hjælpemiddel til Fastsættelsen af en ordentlig Text. Jeg ser her helt bort fra den afKirchmann »normaliserede«  Orthografl, hvorved Former som increbesciint, intollerabilis, mitti- gare, facilime, opidum, idolatria o. 1. er forsvundne fra K, medens de dog undertiden er bevarede i vore andre Textkilder; heller ikke tager jeg Hensj^n til de ikke faa Trykfejl, K har, og som vel falder Korrekturlæseren til Last, deriblandt flere slemme Ude- ladelser af Ord, saaledes p. 459,6; 463,6; 482,13; 488,12. Men derimod lænker jeg paa en Række Ændringer, til Dels Konjekturer, som, uden al der bemærkes det mindste om deres Oprindelse, uden videre er indførte i Texten, enkeltvis dog kun noterede i Randen. Nogle faa af disse skyldes sikkert Joh. K. og er rigtige, saaledes p. 461,15 {que); 469,25 mererentur; 483,21 videbantur, vistnok ogsaa 487, 16 insigniti; enkelte andre skyldes maaske Ud- giveren og er ligeledes rigtige: p. 476,15 usqiiam; 479,1 \verba)\ formodentlig ogsaa 473, 30 honori. Andres Rigtighed er tvivlsom, saaledes p. 479,8 (nihil); 480,17 ardenii- 484, 20 jwe/ze; 484,28 \die)\ 486, 16 siiperauit; disse findes kun i K, og kun sammesteds findes ogsaa følgende, der dels er ganske unødvendige (som

��') Saaledes er den fuldstændige Ordlj'd af det af B. C. K. egenhændigt skrevne Titelblad, som findes i det nedenfor omtalte Manuskript M, der var overgivet til Bogtrykkeren Janssonius de Waesberge i Amsterdam. Denne meddeler paa en foran indklæbet Seddel, at han d. 11. Okt. 1683 har modtaget Manuskriptet ved et Mellembud fra Sr. Barent Caspar Kirchman uyt Sleswyk med Anmodning om, at det maa blive trykt smet Gelegenhejt«. I selve Udgaven er Titlen bleven lemlæstet, idet de Ord, jeg ovenfor har sat i Parenthes, er udeladte paa Titelbladet; paa dettes Bagside findes, ligeledes med Udgiverens egen Haand, de fire Forfattercitater, som Udgaven har paa Titelbladets Bagside, men Citatet af Lindeubrog staar øverst, og Citatet af I^linius er mere korrekt.

�� �