A First Latin Reader/17

E Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Lesson 17
The Outbreak of King Philip’s War
1912
 16. Old Friends become Enemies 18. A Remarkable Deliverance 
LESSON 17
The Outbreak of King Philip’s War

Philippus, quī patre et frātre mortuīs iam ipse rēx erat, irātus domum profectus, Indōs ad arma vocāvit. Quī eum libenter secūtī sunt; quīn etiam ōlim quendam cīvem suum[1] interfēcērunt, quod rēgis cōnsilia colōnīs prōdiderat.

Complūra iam erant colōnōrum oppida; sed Indī prīmō tantum vīllīs admōvērunt ignīs bovēsque rapuērunt: nam, ā sacerdōtibus monitī, hominem[2] occīdere nūllum ausī sunt, dōnec ā colōnīs ūnus ex ipsōrum[3] numerō vulnerātus est. Tum dēmum, omnibus oppidīs oppugnātīs, caedēs maxima est facta, ac colōnī miserī, aliī[4] cum[5] aquam peterent, aliī cum ā vīllīs in oppida fugerent, undique occīsī sunt.

Ōlim hostēs, cum[6] in[7] castellum quoddam impetum fēcissent sagittāsque ārdentēs mīsissent in tēctum, postrēmō ipsī[8] quoque castellō ignem admovēre cōnātī sunt. Quā rē[9] animadversā, colōnī, quī sē fortiter multās hōrās dēfenderant, omnem salūtis spem iam dēpōnēbant[10]; sed subitō imber[11] coortus est maximus, quo ignēs sunt extīnctī. Quārē Indī cōnātū dēsistere[12] coāctī sunt.

————————
 1. suum: of theirs.
 2. hominem: standing in contrast to villīs and bovēs of the preceding clause.
 3. ipsōrum: their own.
 4. aliī … aliī: some … others.
 5. cum: as.
 6. hostēs, cum: when the enemy. Note the changed order of the English.
 7. in: upon.
 8. ipsī: modifying castellō.
 9. quā rē: this.
 10. dēpōnēbant: note the tense.
 11. imber (-bris, m.): shower.
 12. cōnātu dēsistere: give up (lit. desist from) the attempt.